logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

เกี่ยวกับจังหวัด

ประหวัดจังหวัดยโสธร
 
"เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ"
   จังหวัดยโสธรจากพงศาวดารเมืองยโสธรได้บันทึกไว้ว่า เมื่อราวๆ ปี พ.ศ. 2340  พระเจ้าวรวงศา (พระวอ) เสนาบดีเก่าเมืองเวียงจันทน์กับสมัครพรรคพวกเดินทางไปอาศัยอยู่กับเจ้านครจำปาศักดิ์ เมื่อเดินทางถึง ดงผีสิงห์เห็นเป็นทำเลดี จึงได้ตั้งหลักฐานและสร้างเมืองที่นี่เรียกว่า "บ้านสิงห์ท่า" ต่อมาใน พ.ศ. 2357 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ยกฐานะบ้านสิงห์ท่าแห่งนี้ขึ้นเป็น "เมืองยโสธร" มีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ ถึง พ.ศ. 2443 รวมเข้ารวมเข้าอยู่ในบริเวณอุบลราชธานีจนถึง พ.ศ. 2450 เมื่อยุบบริเวณอุบลราชธานีจัดตั้งเป็นจังหวัดอุบลราชธานี จึงเป็นอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี กระทั่งมีคำสั่งของคณะปฏิวัติดังกล่าว มีเจ้าเมืองบรรดาศักดิ์เป็นพระสุนทรราชวงศา ในปี พ.ศ. 2515 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดยโสธร โดยประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 ได้ แยกอำเภอยโสธรอำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอป่าติ้ว อำเภอเลิงนกทา และอำเภอกุดชุม ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี และรวมกันเป็นจังหวัดยโสธร  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 เป็นต้นมา
 
ข้อมูลทั่วไปจังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธรเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ตั้งโดยคณะปฏิวัติสมัยจอมพลถนอม  กิตติขจร ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515  ให้แยกอำเภอยโสธร อำเภอกุดชุม อำเภอเลิงนกทา อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย และอำเภอป่าติ้ว ออกจากจังหวัดอุบลราชธานี แล้วรวมกันตั้งเป็นจังหวัดยโสธร และมีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2515 สืบไป จังหวัดยโสธรอยู่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 128 เมตร ศาลากลางจังหวัดยโสธรตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร มีเนื้อที่ประมาณ 4,161.444 ตารางกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในเขตอีสานตอนล่าง จังหวัดยโสธรแบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองยโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอป่าติ้ว อำเภอทรายมูล อำเภอกุดชุม อำเภอค้อวัง อำเภอเลิงนกทา และอำเภอไทยเจริญ
 
อาณาเขต
ทิศเหนือ            ติดกับ          จังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต้                ติดกับ           จังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก    ติดกับ          จังหวัดอำนาจเจริญ และอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก      ติดกับ           ติดกับจังหวัดร้อยเอ็ด
 
ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีภูเขาขนาดเล็กเป็นบางบริเวณในตอนเหนือของจังหวัด ด้านตะวันตกของจังหวัดมีลำน้ำยังไหลผ่านจากทางทิศเหนือไปทิศใต้ลงสู่แม่น้ำชี
 
ด้านเศรษฐกิจ
ในด้านเศณษฐกิจในพื้นที่จังหวัดยโสธรมีการปลูกข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา แหล่งน้้ำในการทำการเกษตรมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ
 
สัญลักษณ์ประจำจังหวัด
 
คำขวัญประจำจังหวัด
เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิต แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ
 
ตราประจำจังหวัด
รูปพระธาติอานนท์ ปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดยโสธร ขนาบด้วยรูปสิงห์ 2 ตัว เบื้องล่างของภาพดังกล่าวรองรับด้วยรูปดอกบัวบาน เป็นการแสดงถึงการที่จังหวัดยโสธรแยกออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี
 
พันธ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด
ต้นกระบาก (Anisoptera costata)
 
ต้นไม้ประจำจังหวัด
ต้นยางนา (Nipterocarpus alatus)
 
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ดอกบัวแดง (Nymphara rubra)
 
สัตว์น้ำประจำจังหวัด
ปลาชะโอน หรือปลาเซียม (Ompok bimaculatus)
 
 

ข้อมูลการเดินทาง

การเดินทางโดยรถยนต์

ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงจังหวัดสระบุรีจึงเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านจังหวัดนครราชสีมาไปทางอำเภอหนองสองห้อง และอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดของแก่น แล้วจึงแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 23 ผ่านอำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบรี อำเภอเสลภูมิ ถึงจังหวัดยโสธร รวมระยะทางประมาณ 531 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง

รถไฟหรือเครื่องบิน

สำหรับผู้โดยสารโดยไฟและเครื่องบิน จะต้องลงที่จังหวัดอุบลราชธานี แล้วต่อมาลงที่ยโสธรอีกประมาณ 99 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางรถไฟ โทร.1690 ,0 2223 7010 ,0 2223 7020

รถโดยสารประจำทาง

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ สายกรุงเทพฯ-ยโสธร ทุกวัน รายละเอียดสอบถามได้ที่ สถานีเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 โทร. 0 2936-2852-66 www.transport.co.th

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

โรงพยาบาลยโสธร โทร. 0 4571 2580 ,0 4572 2486-7

ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 4571 1093 

สำนักงานจังหวัด โทร. 0 4571 2722

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร โทร. 0 4571 1683-4

Link ที่น่าสนใจ

สำนักงานจังหวัดยโสธร

 
 
 
 
10 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 6722 ครั้ง