logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ด้านเหรียญกษาปณ์

 • ประกาศกรมธนารักษ์เกี่ยวกับการรับเหรียญ
  3 มีนาคม 2563
 • การตรวจพิสูจน์และการรับแลกเหรียญคืน
  11 มีนาคม 2558
 • การรับคืนแลกเหรียญกษาปณ์ส่วนกลาง (สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์)
  11 มีนาคม 2558
 • หนังสือแสดงเจตจำนงคการรับเงินค่าแลกเหรียญกษาปณ์โดยวิธีการโอนเงินด้วยวิธีระบบบาทเนต
  11 มีนาคม 2558
 • หลักเกณฑ์การรับแลกเหรียญกษาปณ์ที่ชำรุด
  11 มีนาคม 2558
 • จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ตามที่กระทรวงกำหนด
  11 มีนาคม 2558
 • การรับคืนแลกเหรียญกษาปณ์ที่กระทรวงการคลังประกาศถอนคืน
  11 มีนาคม 2558
 • เหรียญในรัชกาลปัจจุบัน
  11 มีนาคม 2558
 • เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
  11 มีนาคม 2558
 • การสั่งจ้างทำสิ่งของต่างๆ
  11 มีนาคม 2558
 • ระเบียบกรมธนารักษ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การทำเหรียญกษาปณืที่ระลึก และเหรียญที่ระลึก พ.ศ. 2542
  11 มีนาคม 2558
 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และทำของ พ.ศ. 2546
  11 มีนาคม 2558
 • โรงกระสาปน์สิทธิการ โรงกษาปณ์แห่งแรกของไทย ( พ.ศ. 2403 - 2418)
  11 มีนาคม 2558
 • โรงกระสาปน์สิทธิการ สมัยรัชการที่ 5 ( พ.ศ. 2418 - 2445)
  11 มีนาคม 2558
 • โรงกระสาปน์สิทธิการ ริมคลองหลอด (พ.ศ. 2445 - 2415)
  11 มีนาคม 2558
 • โรงกษาปณ์ ปดิพัทธ ( พ.ศ. 2514 - 2544 )
  11 มีนาคม 2558
 • โรงกษาปณ์รังสิต (พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน)
  11 มีนาคม 2558
 • ผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2558
  11 มีนาคม 2558
 • ยุทธศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558
  11 มีนาคม 2558
 • ภารกิจ/พันธกิจ
  11 มีนาคม 2558
 • โครงสร้างหน่วยงาน
  11 มีนาคม 2558
 • ติดต่อสอบถาม
  11 มีนาคม 2558
 • ประวัติความเป็นมาของสำนักบริหารเงินตรา
  11 มีนาคม 2558
หมวดหมู่เอกสาร