logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบคำร้องทั่วไป ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส โควิด-19
  15 เมษายน 2563
 • แบบฟอร์มการรื้อถอนที่ราชพัสดุ
  3 มีนาคม 2563
 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ
  3 มีนาคม 2563
 • แบบฟอร์มขอใช้ที่ราชพัสดุ
  3 มีนาคม 2563
 • แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจรายกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์
  11 มิถุนายน 2558
 • แบบฟอร์ม ใบแสดงความประสงค์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์
  11 มิถุนายน 2558
 • แบบฟอร์ม คำขอลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์
  11 มิถุนายน 2558
 • แบบฟอร์ม คำขอรับผลปรโยชน์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์
  11 มิถุนายน 2558
 • แบบฟอร์ม คำขอยกเลิกเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์
  11 มิถุนายน 2558
 • แบบฟอร์ม คำขอกู้เงินพิเศษเพื่อเหตุฉุกเฉิน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์
  11 มิถุนายน 2558
 • แบบฟอร์ม คำขอกู้เงินพิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์
  11 มิถุนายน 2558
 • แบบฟอร์ม คำขอเปิดบัญชีเงินฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์
  11 มิถุนายน 2558
 • แบบฟอร์ม คำขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้เงินสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์
  11 มิถุนายน 2558
 • แบบฟอร์ม คำขอกู้เงินสามัญ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์
  11 มิถุนายน 2558
 • สัญญายืมเงิน
  11 มิถุนายน 2558
 • ใบสมัครเพื่อขอ E-mail
  11 มิถุนายน 2558
 • ใบลาพักผ่อน
  11 มิถุนายน 2558
 • ใบลาป่วย
  11 มิถุนายน 2558
 • ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  11 มิถุนายน 2558
 • ใบมอบฉันทะ
  11 มิถุนายน 2558
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  11 มิถุนายน 2558
 • ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
  11 มิถุนายน 2558
 • ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
  11 มิถุนายน 2558
 • ใบแจ้งการใช้สิทธิเกียวกับค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุตร
  11 มิถุนายน 2558
 • แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (สท.004)
  11 มิถุนายน 2558
 • แบบฟอร์มขอสิทธิ์การเข้าใช้ระบบงาน (สท.001)
  11 มิถุนายน 2558
 • แบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูล (สท.003)
  11 มิถุนายน 2558
 • แบบฟอร์มการขอลบ/เปลี่ยนสถานะสิ่งปลูกสร้าง (สท.002)
  11 มิถุนายน 2558
 • หนังสือสละสิทธิ์การขอถอนเงินประกันการเช่าที่ราชพัสดุ
  11 มีนาคม 2558
 • หนังสือสละสิทธิ์การเช่าที่ราชพัสดุ
  11 มีนาคม 2558
 • หนังสือยินยอมของคู่สมรส
  11 มีนาคม 2558
 • หนังสือมอบอำนาจ
  11 มีนาคม 2558
 • แบบยินยอมให้ใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ ๕ )
  11 มีนาคม 2558
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ ๔ )
  11 มีนาคม 2558
 • บันทึกถ้อยคำ
  11 มีนาคม 2558
 • คำร้อง
  11 มีนาคม 2558
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.๔)
  18 สิงหาคม 2557
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.๑๑)
  18 สิงหาคม 2557
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทร ๐๓ แบบสำรวจรายการที่ดิน)
  18 สิงหาคม 2557
 • การแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.๓)
  18 สิงหาคม 2557
หมวดหมู่เอกสาร