logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ความรู้ทั่วไป

 • ประเภทเอกสารที่ดิน
  3 มีนาคม 2563
 • สรุปสาระสำคัญร่างกม.ลำดับรองพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  3 มีนาคม 2563
 • วิธีล้างมือด้วยเจลป้องกันไวรัสโควิด 19 (Covid-19)
  3 มีนาคม 2563
 • ประวัติจังหวัดยโสธร
  3 มีนาคม 2563
 • 4 กลไกต้านไวรัส
  3 มีนาคม 2563
 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC คืออะไร
  11 มีนาคม 2558
 • ความรู้เกี่ยวกับ 5 ส
  11 มีนาคม 2558
 • การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  11 มีนาคม 2558
 • ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตรา
  11 มีนาคม 2558
 • ความหมายของที่ราชพัสดุ
  11 มีนาคม 2558
 • ธรรมาภิบาล คืออะไร
  11 มีนาคม 2558
 • ความหมายของ นวัตกรรมการบริหารจัดการภาครัฐ
  11 มีนาคม 2558
 • ระเบียบกรมธนารักษ์ ว่าด้วยการปฏิบัติงานของสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน พ.ศ. 2547
  9 มีนาคม 2558
 • ระเบียบกรมธนารักษ์ ว่าด้วยการจัดให้มีข้อมูลข่างสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู พ.ศ. 2551
  9 มีนาคม 2558
 • ระเบียบกรมธนารักษ์ ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ พ.ศ. 2551
  9 มีนาคม 2558
 • การบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558
  28 เมษายน 2557
 • หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  28 เมษายน 2557
 • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559
  28 เมษายน 2557
 • แผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2556
  28 เมษายน 2557
 • แผนที่จังหวัดยโสธร
  28 เมษายน 2557
 • แผนพัฒนา 4 ปี จังหวัดยโสธร
  28 เมษายน 2557
 • ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดยโสธร
  28 เมษายน 2557
หมวดหมู่เอกสาร