logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • ฟอร์มรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
  3 มีนาคม 2563
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ (แบบฟอร์มแก้ไข) ประจำเดือน กันยายน 2559
  27 กันยายน 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่่ราชพัสดุ ประจำเดือน กันยายน 2559
  27 กันยายน 2559
 • รายงานการประชุม คณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  31 สิงหาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ กรณีเช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย (มีฐานะยากจน) ประจำเดือน สิงหาคม 2559
  25 สิงหาคม 2559
 • รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ กรณีผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย (มีฐานะยากจน) ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  25 กรกฎาคม 2559
 • คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ ๓๐๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  25 กรกฎาคม 2559
 • คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ ๓๐๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  1 กรกฎาคม 2559
 • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ กรณีผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย (มีฐานะยากจน)
  2 มิถุนายน 2559
 • คำสั่งจังหวัดยโสธร ที่ ๓๐๗๖/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน
  2 มิถุนายน 2559
 • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ
  25 พฤษภาคม 2559