logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ภารกิจ/พันธกิจ

ภารกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล การบำรุงรักษษที่ราชพัสดุ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของที่ราชพัสดุ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุ รวมทั้งการจัดการประโยชน์และการทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับเงินคงคลังและเงินตราที่เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม
 4. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ภารกิจแบ่งตามส่วนงานและฝ่ายงาน
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป (อัตรากำลัง ข้าราชการ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน )มีหน้าที่ดังนี้
 1. จัดเก็บเงินรายได้จากการจัดประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 2. จัดทำบัญชีค่าเช่าที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรวบรวมเงินนำส่งคลัง ตลอดจนเร่งรัด ติดตามทวงถามเงินค้างชำระต่างๆทุกประเภท
 3. จัดทำสัญญาเช่าและทะเบียนรายตัวผู้เช่าี่ที่ราชพัสดุ โดยประสานงานขอข้อมูลจากฝ่ายจัดประโยชน์มาดำเนินการให้ครอบถ้วนเป็นปัจจุบัน
 4. จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่จากผู้เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อนำส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. ประสานงานด้านเหรียญกษาปณ์เกี่ยยวกับปริมาณการหมุน ของเหรียญที่ระลึกที่กรมธนารักษ์ผลิตในโอกาสต่างๆ
 6. ประสานงานและดำเนินการรับจองและจำหน่ายเหรียญที่ระลึกและเหรียญที่กรมธนารักษ์ผลิตในโอกาสต่างๆ
 7. จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 8. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
 9. ตรวจสอบและเก็บรักษาใบสำคัญ หลักฐานเอกสารทางการเงิน
 10. จัดทำบัญชี งบเดือน รายงานฐานะการเงิน
 11. ตรวจนับรับ-จ่าย เก็บรักษาเงินและสิ่งแทนตัวเงินทุกประเภท 
 12. ดำเนินการรวบรวมและจัดทำผลการปฏิบัติงาน สถิติ ข้อมูล บันทึกข้อมูล เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และงานที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
 13. รวบรวมและจัดทำรายงานการปฏิบัติงานรายเดือน รายปี
 14. จัดทำรายงานยอดเงินคงเหลือประจำวัน
 15. จัดทำรายงานการจัดเก็บเงินค่าเช่า ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันการเช่าเงินค้างชำระและค่าภาษีต่างๆหรือเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้แก่ทางราชการ
 16. ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   

 • ส่วนจัดการที่ราชพัสดุ (อัตรากำลัง ข้าราชการ 1คน พนักงานราชการ 1คน ลูกจ้างชั่วคราว 1คน)มีหน้าที่ดังนี้
 
การใช้ประโยชน์ในทางราชการ
 1. อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ที่ดิน และหรือสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
 2. อนุญาตให้ส่วนราชการใช้ทรัพยากรในที่ราชพัสดุ
 3. อนุญาตให้ส่วนราชการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้ที่ราชพัสดุ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับบริหารจัดการ การจัดสร้างสวนสาธารณะให้เป็นไปตามสัญญาและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
การพัฒนาและจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 
การจัดให้เช่า การจัดหาประโยชน์ การจัดทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดให้เช่า การจัดประโยชน์ การจัดทำสัญญาต่างตอบแทนอื่น
 2. ดำเนินการกำหนดรูปแบบโครงการและผลประโยชน์ตอบแทน การจัดเงื่อนไขการเช่า เงื่อนไขการประมูล การพิจรณาผลการประมูล การจัดทำสัญญาการเช่า การกำกับดูแลสัญญา การบริหารโครงการหาผู้ร่วมลงทุน การหาแหล่งเงินทุน
 3. การดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ์การเช่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่า
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุสัญญาเช่า
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการต่อให้เช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
 6. ดำเนินการอนุญาตให้ปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างในที่เช่า
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ตามสัญญาหรือการบอกเลิกสัญญา
 8. ดำเนินการอื่นๆตามสัญญา และนอกเหนือสัญญา
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆเกี่ยวกับการเช่าหรือการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ปฎิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 10. ดำเนินการคดีเกี่ยวกับกฎหมาย
 11. ปฎิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   

 • ส่วนจัดการฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ (อัตรากำลัง ข้าราชการ 2 คน) มีหน้าที่ดังนี้
 1. ด้านทะเบียนและหลักฐานที่ราชพัสดุ
 2. จัดทำทะเบียนที่ราชพัสดุฉบับจังหวัด
 3. ตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุ
 4. ดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุ เพื่อให้ได้ระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนที่ถูกต้อง ทันสมัย
 5. เก็บรักษาและจัดทำบัญชีคุมสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุและดำเนินการตรวจสอบหนังสือสำคัญ
 6. อนุญาตให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำวัสดุที่ได้จาการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์
 7. เก็บรักษาและจัดทำบัญชีคุมทะเบียนที่ราชพัสดุ
 8. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับมอบ-การส่งคืนที่ราชพัีสดุ
 9. ผู้แทนกระทรวงการคลังเพื่อรับเงินค่าทดแทนทรัพย์สินที่รื้อถอน หรือค่าเวนคืนที่ดินจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายเวนคืนหรือกฎหมายเวนคืนหรือกฎหมายอื่น
 • งานสำรวจ รังวัด จัดทำแผนที่และงานที่เกี่ยวข้อง
 1. ดำเนินการสำรวจ รังวัด จัดทำแผนที่ที่ราชพัสดุ วางผังเพื่อก่อสร้างอาคารในที่ราชพัสดุ
 2. ดำเนินการให้ได้มา ซึ่งหนังสือสำคัญ สำหรับที่ดินและดำเนินการอื่นๆตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 3. พิจารณาให้ความเห็นประกอบการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการสำรวจที่ราชพัสดุและที่เกี่ยวข้อง
 4. จัดเก็บหลักฐานการสำรวจและแผนที่ที่ราชพัสดุ
 5. จัดเก็บ ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือสำรวจรังวัด
 6. ให้การสนับสนุน คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตอบข้อหารือในการดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
 • ด้านการวางแผนงานและการพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
 1. ดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดทำแผนที่ประกอบการจัดให้เช่าและแนบท้ายสัญญาเช่า
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการเเก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอคืนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนสิทธิ์ เช่น การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้
 5. ดำเนินการเกี่ยวกับการ โต้แยงกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
 6. ดำเนินการปรับปรุงสภาพทำเล และลักษณะที่ราชพัสดุให้มีศักยภาพรองรับการใช้ประโยชน์การใช้ที่ดินให้คุ้มค่ากับศักยภาพ
 7. ปฎิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่น
 8. ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

   

 • ส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน (อัตรากำลัง ข้าราชการ 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1คน ) มีหน้าที่ดังนี้
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินในเขตพื้นที่และติดตามราคาซื้อขายที่ดินที่แจ้งจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมจากสำนักงานที่ดิน
 2. การสำรวจปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อราคาที่ดิน เช่น โครงการของรัฐ ข้อจำกัดการใช้ประโยชน์ของที่ดิน กฎหมายผังเมือง เทศบัญญัติต่างๆข้อมูลราคาซื้อขายจดทะเบียนข้อมูลราคาสอบถามข้อมูลเสนอซื้อ - ขาย ข้อมูลค่าเช่าทรัพย์สิน เพื่อให้ได้ข้อมูลราคาที่แท้จริงพร้อมระบุตำแหน่งที่ตั้งแปลงซื้อขายในแผนที่เดินสำรวจ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. การสำรวจข้อมูลทางกายภาพของที่ดินในภาพรวม เช่น สภาพที่ดิน สภาพทำเล ที่ตั้งของที่ดินสภาพทางเข้า-ออกของที่ดิน สภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ระบบสาธารณูปการข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ในที่ดินแนวโน้มการพัฒนาที่ดิน ชื่อถนน ซอย ทาง แม่น้ำ ลำคลอง คลองชลประทานสายต่างๆชุมชนอยู่อาศัย ตลอดจนสถานที่สำคัญต่างๆชุมชนอยู่อาศัย ตลอดจนสถานที่สำคัญต่างๆพร้อมทั้งระบุตำแหน่งที่ตั้งลงในแผ่นที่สำรวจ เพื่อนำมากำหนดหน่วยที่ดิน เป็นต้น
 4. การจัดเตีรยมข้อมูลและสถิติเพื่อสนับสนุนการประเมินราคาทรัพย์สิน การบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลแผนที่และข้อมูลราคาซื้อขาย การสำำรวจข้อมูลภาคสนาม
 5. การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลและจัดทำสถิติสนับสนุนการประเมินราคาทรัพย์สิน การบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลแผนที่ด้วยระบบดิจิตอล และจัดรูปแบบและพิมพ์หนังสือราชการประเภทต่างๆตามที่กำหนดการดูแลบำรุงรักษาวัสดุทรัพย์สินการใช้คอมพิวเตอร์ การเก็บรักษาสื่อบันทึกข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบที่ง่ายต่อการค้นหาและสำรวจข้อมุลภาคสนาม
 6. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคัญบัญชามอบหมาย
 • พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมที่จะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อเพิ่มมูลค่า และหรือรายได้
 3. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดยโสธร และได้มาตราฐานสากล
19 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนเข้าชม 1283 ครั้ง