logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • ผลการจัดเก็บรายได้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
  21 ธันวาคม 2565
 • ข้อมูลการจัดประโยชน์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
  21 ธันวาคม 2565
 • รายงานภารกิจประจำด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม 2559
  2 กันยายน 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  3 มีนาคม 2559
 • สรุปข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
  9 ตุลาคม 2558
 • ทะเบียนคุมที่ราชพัสดุ (ทั่วไป) แยกเป็นรายทะเบียน
  9 ตุลาคม 2558
 • สรุปที่ดินราชพัสดุรายจังหวัดแยกตามประเภทหนังสือสำคัญ
  9 ตุลาคม 2558
 • สรุปที่ดินราชพัสดุรายจังหวัดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์
  9 ตุลาคม 2558
 • ที่ราชพัสดุรายจังหวัดแยกตามประเภททะเบียน
  9 ตุลาคม 2558
 • สรุปสิ่งปลูกสร้างรายจังหวัดแยกตามการใช้ประโยชน์
  9 ตุลาคม 2558
 • สรุปที่ราชขพัสดุรายจังหวัด แยกตามการครอบครองของหน่วยงานระดับกรม จังหวัดยโสธร
  9 ตุลาคม 2558
 • สรุปจำนวนหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
  9 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลที่ราชพัสดุทะเบียนทั่วไป ปีงบประมาณ 2558
  4 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลที่ราชพัสดุทะเบียนสาธารณะประโยชน์ ปีงบประมาณ 2558
  4 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลที่ราชพัสดุรายจังหวัดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2558
  4 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลที่ราชพัสดุแยกตามทะเบียน ปีงบประมาณ 2558
  4 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลทะเบียนสาธารณะประโยชน์
  6 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์
  6 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างในทะเบียนทั่วไป
  6 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุแยกตามทะเบียน
  6 มีนาคม 2558
 • ข้อมูลทะเบียนทั่วไป
  6 มีนาคม 2558
 • ที่ราชพัสดุรายจังหวัดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์
  7 มกราคม 2557
 • ทะเบียนทั่วไป
  7 มกราคม 2557
 • ทะเบียนสาธารณประโยชน์
  7 มกราคม 2557
 • ทะเบียนอุตสาหกรรม
  7 มกราคม 2557
 • ทะเบียนสิ่งปลูกสร้างของรัฐ
  7 มกราคม 2557
 • สิ่งปลูกสร้างในทะเบียนทั่วไป
  7 มกราคม 2557
 • ที่ราชพัสดุแยกตามทะเบียน
  7 มกราคม 2557
 • หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง
  7 มกราคม 2557
 • รายงานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
  29 สิงหาคม 2559
 • รายงานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าอาคารราชพัสดุ
  29 สิงหาคม 2559
 • รายงานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
  29 สิงหาคม 2559
 • รายงานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าที่ดินเพื่อการเกษตร
  29 สิงหาคม 2559
 • รางานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
  5 กรกฎาคม 2559
 • รางานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าอาคารราชพัสดุ
  5 กรกฎาคม 2559
 • รางานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
  5 กรกฎาคม 2559
 • รางานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าที่ดินเพื่อการเกษตร
  5 กรกฎาคม 2559
 • รายงานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าอาคารราชพัสดุ
  4 พฤษภาคม 2559
 • รายงานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
  4 พฤษภาคม 2559
 • รายงานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
  4 พฤษภาคม 2559