logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ข้อมูลทะเบียนที่ราชพัสดุ

 • ข้อมูลการจัดประโยชน์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
  3 มีนาคม 2563
 • ผลการจัดเก็บรายได้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
  3 มีนาคม 2563
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560
  5 กันยายน 2560
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559
  5 กันยายน 2560
 • รายงานภารกิจประจำด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม 2559
  2 กันยายน 2559
 • แบบประมาณการรายได้ประจำปีงบประมาณ 2560
  30 สิงหาคม 2559
 • แบบประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561
  30 สิงหาคม 2559
 • รายงานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าที่ดินเพื่อการเกษตร
  29 สิงหาคม 2559
 • รายงานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
  29 สิงหาคม 2559
 • รายงานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าอาคารราชพัสดุ
  29 สิงหาคม 2559
 • รายงานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
  29 สิงหาคม 2559
 • รางานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าที่ดินเพื่อการเกษตร
  5 กรกฎาคม 2559
 • รางานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
  5 กรกฎาคม 2559
 • รางานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าอาคารราชพัสดุ
  5 กรกฎาคม 2559
 • รางานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
  5 กรกฎาคม 2559
 • รายงานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าที่ดินเพื่อการเกษตร
  4 พฤษภาคม 2559
 • รายงานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าที่ดินเพื่อประโยชน์อย่างอื่น
  4 พฤษภาคม 2559
 • รายงานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าที่ดินเพื่ออยู่อาศัย
  4 พฤษภาคม 2559
 • รายงานแสดงทะเบียนรายตัวแยกตามประเภทสัญญา : เช่าอาคารราชพัสดุ
  4 พฤษภาคม 2559
 • ข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  3 มีนาคม 2559
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2555
  12 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556
  12 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2557
  12 ตุลาคม 2558
 • ข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2558
  12 ตุลาคม 2558
 • สรุปจำนวนหนังสือสำคัญสำหรับที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
  9 ตุลาคม 2558
 • สรุปที่ราชขพัสดุรายจังหวัด แยกตามการครอบครองของหน่วยงานระดับกรม จังหวัดยโสธร
  9 ตุลาคม 2558
 • สรุปสิ่งปลูกสร้างรายจังหวัดแยกตามการใช้ประโยชน์
  9 ตุลาคม 2558
 • ที่ราชพัสดุรายจังหวัดแยกตามประเภททะเบียน
  9 ตุลาคม 2558
 • สรุปที่ดินราชพัสดุรายจังหวัดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์
  9 ตุลาคม 2558
 • สรุปที่ดินราชพัสดุรายจังหวัดแยกตามประเภทหนังสือสำคัญ
  9 ตุลาคม 2558
 • ทะเบียนคุมที่ราชพัสดุ (ทั่วไป) แยกเป็นรายทะเบียน
  9 ตุลาคม 2558
 • สรุปข้อมูลการปฏิบัติงานการระวังชี้แนวเขต ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
  9 ตุลาคม 2558
 • การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
  8 ตุลาคม 2558
 • การเช่าเพื่ออยู่อาศัย ประจำเดือน เมษายน 2558
  8 พฤษภาคม 2558
 • การเช่าเพื่อการเกษตร ประจำเดือน เมษายน 2558
  8 พฤษภาคม 2558
 • การเช่าอาคารราชพัสดุ ประจำเดือน เมษายน 2558
  8 พฤษภาคม 2558
 • การเช่าเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ประจำเดือน เมษายน 2558
  8 พฤษภาคม 2558
 • ข้อมูลการเช่าเพื่ออยู่อาศัย ประจำเดือน มีนาคม 2558
  7 เมษายน 2558
 • ข้อมูลการเช่าเพื่อการเกษตร ประจำเดือน มีนาคม 2558
  7 เมษายน 2558
 • ข้อมูลการเช่าอาคาร ประจำเดือน มีนาคม 2558
  7 เมษายน 2558