logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

รายงานยุทธศาสตร์และงานภาระกิจประจำ

 • รายงานผลการปฏิบัติงานส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน รอบ 5 เดือน
  3 มีนาคม 2563
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (ประจำปีงบประมาณ 2561)
  4 มกราคม 2561
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กันยายน 2560
  4 ตุลาคม 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2560
  4 กันยายน 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
  31 สิงหาคม 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2560
  31 สิงหาคม 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
  31 สิงหาคม 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน เมษายน 2560
  31 สิงหาคม 2560
 • รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม 2560
  31 สิงหาคม 2560
 • แบบรายงานความก้าวหน้า แผนงานสำรวจข้อมูลประเมินราคาที่ดินรายแปลง ประจำเดือน กันยายน 2559
  4 ตุลาคม 2559
 • แบบรายงานความก้าวหน้า แผนงานสำรวจข้อมูลประเมินราคาที่ดินรายแปลง ประจำเดือน สิงหาคม 2559
  2 กันยายน 2559
 • แบบรายงานความก้าวหน้า แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
  25 สิงหาคม 2559
 • แบบรายงานความก้าวหน้า แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง ประจำเดือน มิถุนายน 2559
  5 กรกฎาคม 2559
 • แบบรายงานความก้าวหน้า แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  3 มิถุนายน 2559
 • แบบรายงานความก้าวหน้า แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง ประจำเดือน เมษายน 2559
  4 พฤษภาคม 2559
 • แบบรายงานความก้าวหน้า แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง ประจำเดือน มีนาคม 2559
  1 เมษายน 2559
 • แบบรายงานความก้าวหน้า แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  29 กุมภาพันธ์ 2559
 • แบบรายงานความก้าวหน้า แผนงานสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินราคาที่ดินรายแปลง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
  29 กุมภาพันธ์ 2559