logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกาศร่าง TOR

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และงานตกแต่งภายใน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร แห่งใหม่ (แบบที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 เมษายน 2564
 • โครงการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะประเภทรถโดยสาร ขนาด12 ที่นั่ง (ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,500 ซีซี จำนวน 1 คัน
  15 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2 ชั้น พร้อมงานภายนอกของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  21 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศจังหวัดยโสธร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ค.ส.ล.2 ชั้น พร้อมงานภายนอกสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  14 กุมภาพันธ์ 2562
 • ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การจ้างก่อสร้างบ้านพักทาวนืเฮ้าส์ 2 ชั้น 5 ยูนิต ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
  31 สิงหาคม 2557